Объявления

Калмыцкому землячеству требуются земляки, проживающие на территории Испании и Португалии. :) Отзовитесь! Находите нас через группы в соц.сетях.

Архив рубрики «Xalmg keln»

Шаҗнла болн заң — бәәр, авьясмудла холвата үгин саң. Лексика, связанная с религией, обычаями и обрядами.

Авшг самнр, андһар обет, заповедь клятва,

авшг авх(өгх) принимать обет, заповедь давать клятву,

бат арвн хойр номин авшг авсн бәәдг приняли двенадцать крепких заповедей веры, Джангар.

Алмс 1. Аһу ик күчтә, күн дүрстә әмтн чудовище( человекоподобное существо, обладающее огромной силой).

2 Күүнд хоран күргдг алмс эмгн фольк. старуха- ведьма, баба — яга.

Прочитать остальную часть записи »

Ааһ болн усн — күн болн әмдрл

Ааһ  болн усна  күүндврәр күүнә  әмдрлин  хар цаһаниг йилһх йос  учр эн келврт  келгднә.

Ааһ: Хоосн ааһ би, хагсхларн һанцардсн болҗ медгдҗәнә.  Нанд усн йир кергтә болҗана.  Ус өгит, — эзнәсн сурна.

Эзн: Кергтә  усан  олхла, күләсн седклтн амрхий?  — гиҗ ааһас сурна.

Ааһ : Тиигх йоста, — гиҗ хәрү  өгнә.

Эзн ааһд дүүргҗ ус кенә.

Усн йир халун. Буслм халун уснд ааһ эврән хәәлн гив.  Тегәд эн болхла,  дурна халун  күчн гиҗ таньв…

Усн арһулхнар бүләтнә.  Ааһд йир таалмҗта болҗ медгднә. Тегәд эн әмдрлин сәәхн гиҗ согтурна.

Усн көрнә. Ааһ әәнә.  Юунас әәҗәхән эврән медҗәхш.  Тегәд  эн җирһлән геесн царцсн седкл гиҗ санна.

Усн удандан  бүр киитрнә.  Ааһин күсл хәрнә. Тегәд эн мини тәвсн хөв заяна аш гиҗ зовна.

Ааһ : Ода нанд усн керг уга, асхтн! – гинә.

Хаҗуднь эзн уга.

Ааһин седклнь  бүтҗ, үкхдән күрнә. Тегәд эн бий болн седклиг  даарулсн, зүркн төөнрсн  зовлң гиҗ санна.

Ааһ  унад усн асхрна.  Ааһас алдрсн  усна седкл байрта болна.

Ааһ һазрт унна. Хамхрад, үүрәд одна. Эн кемд ааһд харм төрнә.

Усн эргҗ ааһд оршго болсиг меднә.  Ода ирҗ уснд  дурта  болсан  меднә.  Зуг оратҗ  одв.  Хамхрсн ааһ эргҗ бүтүн болшго…

Ааһ уульна. Түүнә нульмсн уснла ниилнә.  Ааһ цуг чидлән һарһад , дәкәд  нег саам уснд  дуран өгхәр  седнә…

Күн һазрт үүрсн  ааһин кемтркә түүнә. Сананд уга, эн түүсн күүнә һар керчнә.

Һарас цусн һарна.

“ Урн зокъял болн күүнә җирһл” гидг китд журналын  169 –гч тойгас  Осорин  Утнасн орчулв. Те Лиң бичсн

Природа — йиртмҗ

Погода — теңгрин бәәдл
Тепло — дулан
Жарко — халун
Зной — цунцг
Прохладно -серүн
Холодно — киитн
Дождь -хур
Снег — цасн
Град — мөндр
Ветер — салькн
Ясно — чилгр
Пасмурно — бүркүг
Солнце — нарн
Луна — сар
Сумерки — бүрүл
Рано — эрт
Поздно — ора
Утро — өрүн
Обед — үд
Вечер — асхн
Ночь — сө
Гром — оһтрһун дун
Молния — цәкллһн
Роса — чиг
Мокрый — чиигтә
Лед — мөсн
Ледяной — мөстә
Звезда — одн
Млечный путь — теңгрин уйдл
Буран — боран
Метель — шуурһн
Полярная звезда — алтн һасн
Рассвет — өр цәәх
Темнеть — харңһурх
Полночь — сөөни өрәл
Таять — хәәлх
Высыхать — хагсх
Холодеть — киитрх
Затмение — араха хаах
Мираж — җирһлн
Тень — сүүдр
Радуга — солңг
Вулкан — һал цацдг уул
Комета — сүүлтә одн
Буря — һалв салькн
Тихий ветер — номһн салькн
Резкий ветер — шүрүн салькн
Темно — харңһу

El León y el Ratón. Арслн, болн бичкн Хулhн.

Перевод был сделан настоящим Патриотом Калмыкии: Виктором Манджиевым. Не устану тебя благодарить, Виктор.  🙂 ))
La traducción fue realizada por el verdadero Patriota de Kalmikia — Victor Mandzhiev, al que no me canso de agradecer. 🙂

«El León y el Ratón». Arslng boln bichkn Julgn. Сказка про Льва и Мышонка.

Прочитать остальную часть записи »

Ягода — Җимсн

брусника — алирсн

паслён — бизндг, хармг

корица — шинз

черемша — шимндг

облепиха — чичрһн

кизил — цөм

черёмуха — цөмсн

клюква — цәңгс, кермг

клубника — зодһн

земляника — зодһн

малина — улһн

шиповник — нохан хошун

бояришник — доланк

Вода — Усн

Мендвт! Мини нерн Буджала Савр эн өдрәс нааран хальмг үгмүд бичәд орулнав!

Океан — дала

Море — теңгс

Озеро — нур

река — һол, мөрн

Пруд — бооҗур, боодг

лужа — цандг, чальчаг

Бухта — цекә

залив — көл усн

ручей — һооҗур

остров — арл

Полуостров — тоха арл

родник — булг

родниковый — булгин

минеральный источник -аршан булг

Тихий океан — Номһн дала

Черное море — Хар теңгс

Северный Ледовитый океан — Ар үзгин Мөст дала

Чограйское водохранилище — Чоһран усна тогтал

Грамматика

Киисквр — Падеж

Прочитать остальную часть записи »

Фразы

Фразы

ханцан шамлчк! — засучи рукава(обычно кричат маленьким детям,когда те моют руки:)).

Прочитать остальную часть записи »

Киисклһн-склонение

Өдгә цагин хальмг келнә бәәлһнә нерн дөрвн киисклһтә болдг: амр киисклһн, эврә киисклһн, бий киисклһн, давхр киисклһн.
Эн дөрвн киисклһн дотр амр киисклһн-һол киисклһн болдг.Тер юңгад гихлә, амр киисклһнә чилгсин дару туслң хүвс немгдҗ, талдан киисклһн тогтна.
Амр киисклһн һурвн баг киисклһнд хувагдна:
Прочитать остальную часть записи »

Калмыцкие местоимения, время, тело

 

Цуһар мендвт! Мини нерн Бадмин Эрдни. Эн цагас авн үүнд аҗл эклҗәнәв.

Амр бий нердүдәс эклхмн-Начнем с простых местоимений.

Прочитать остальную часть записи »

Anuncios de la Asosiación
Para apoyar a los kalmikos

Según UNESCO el idioma kalmika al igual como el propio pueblo, están en peligro de extinción. Uno de los objetivos de nuestra asociación es dar a conocer al mundo la cultura kalmika que en su modo es única, y representa la unión entre la cultura mongol, cultura de los pueblos caucásicos y cultura de Rusia.
Además de eso, cultura kalmika en sí tiene mucha utilidad a la hora de ayudarnos a relacionarse con el entorno, ya que siendo nómadas, los kalmikos aprendieron a convivir en armonía con lo que les rodea: el cielo, la tierra, el aire, el espacio. Y estos conocimientos pueden ser útiles ahora, cuando el hombre moderno ha perdido esa conexión con sus raíces.
El objetivo interno de la asociación es mantener unidos a los kalmikos-inmigrantes que residen en España y Portugal.
Nuestra asociación se mantiene gracias al entusiasmo de los compatriotas kalmikos, ya que somos una organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, muchos tipos de actividad, como participación en los eventos, desplazamiento a otros ciudades, el alquiler de salas para presentaciones y conciertos, los pequeños recuerdos que repartimos entre nuestros invitados - todo eso requiere gastos, por lo que si buscas una buena razón para beneficiar la parte de tu capital predestinado para este tipo de cosas, te estaríamos muy agradecidos por tu donación.

Aquí tienes los requisitos bancarios de nuestra asociación:

Cuenta en el banco INGDirect (España):
ES22 1465 0340 5219 0020 6838

Destinatario:
ASOC COMD OIRAT KALMIKA ESPAÑA PORTUGAL

Muchas gracias de todo el corazón.
Además, cualquiera que haya realizado la donación para nuestra asociación tiene derecho para descuentos y condiciones privilegiados en la escuela de Altn Zam-Camino de Oro (patrocinador oficial de la Asociación). Visita nuestra página web y empieza a dirigir tu vida por tu propio Camino de Oro.